1) Administratorem danych osobowych jest Europe Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prusicach, ul. Polna 14, 55 – 110 Prusice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150605.

2) Administrator danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

3) Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie przez administratora informacji handlowych i marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie odwołane.

4) Podane dane osobowe będą wykorzystywane w celach:
a. zawarcia i wykonania zawartych umów, w tym zapewnienia poprawnej jakości ich wykonania (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
b. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur, udzielania odpowiedzi na reklamacje, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
c. dochodzenia roszczeń wynikających z umów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
d. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
e. marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

5) Podane dane będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 6), tj.:
a. w przypadku przetwarzania danych w związku wykonywaniem umowy będzie to czas trwania umowy;
b. w przypadku przetwarzania danych w związku z wykonywaniem ciążących obowiązków prawnych będzie to czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie danych;
c. w przypadku przetwarzania danych w związku z dochodzeniem roszczeń będzie to czas po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy;
d. w przypadku przetwarzania danych w związku z marketingiem usług własnych w czasie trwania umowy będzie to czas trwania umowy;
e. w przypadku przetwarzania danych w sytuacji wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w celach marketingowych będzie to czas do momentu wycofania zgody.

6) Klient ma prawo złożyć wniosek:
a. dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
b. o sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
c. o przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
d. o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

7) Niezależnie od uprawnień wskazanych w pkt 6), Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

8) Dane klientów mogą być przekazywane, oprócz osób upoważnionych przez administratora, również innym podmiotom, w tym przetwarzającym dane w imieniu administratora, takim jak wykonujące na zamówienie administratora działania zarówno merytoryczne jak i techniczne oraz innym administratorom.

9) Dane klientów mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.


Ostatnia aktualizacja: maj 2018