Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”, Europe Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polna 14, 55-110 Prusice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150605 informuje, że:

1) Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europe Group Sp. z o.o. ul. Polna 14, 55-110 Prusice, zwana dalej „Administratorem”;

2) Kontakt z Administratorem
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, możecie Państwo kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@europegroup.pl bądź listownie.

3) Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia RODO tj w celu zawarcia i wykonania umowy,
b. art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO tj w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa min prawa podatkowego, ustawy z dnia 27.08.1997 r ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r , poz. 2383),
c. art.6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – np. w celu ewentualnej obrony praw i dochodzenia roszczeń.
d. art. 6 ust.1 lit a) Rozporządzenia RODO tj w celu i zakresie objętym zgodą.

4) Kategoria danych osobowych
Dane osobowe zwykłe dotyczące kontrahentów Administratora.

5) Źródło pochodzenia danych
Administrator gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od której pochodzą.

6) Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie zaufane osoby współpracujące, podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.

7) Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

a. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, przetwarzanie obejmuje czas realizacji tej umowy,
b. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, przechowywanie trwa przez okres wynikający z przepisów prawa (okresy przedawnienia wynikające z prawa podatkowego),
c. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania.
d. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe przez okres na który udzielono zgody lub do czasu jej wycofania. Udzielona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

8) Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

9) Obowiązek lub dobrowolność podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania np. zawarcia umowy, kontaktu, rozliczenia. Dane osobowe klientów mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

10) Informacja o profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11) Prawo do kontaktu z organem nadzorczym
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Ostatnia aktualizacja: 03.2024